به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

برنامه درسی دانشجویان جدید الورود که توسط دانشگاه انتخاب واحد شده است، از روز چهارشنبه مورخه 1394/11/28 در سایت موسسه آموزش عالی سیمای دانش قسمت سامانه دانشجویان، قابل دریافت می باشد.

 

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی سیمای دانش