تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399-1400


 انتخاب واحد: 

  1399/11/18 الی 1399/11/23

️حذف و اضافه: 

1399/12/02 الی 1399/12/07

شروع کلاس ها:

1399/11/25 الی 1400/03/06

آغاز امتحانات:

 1400/03/17