بنا بر اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا برای پیشگیری از شیوع بیماری کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی سیمای دانش تا پایان اسفند ماه سال جاری تعطیل می باشد .

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی سیمای دانش