آدرس:

رشت، خیابان سعدی، کوچه آفاق، موسسه آموزش عالی سیمای دانش رشت

 

شماره تلفن: 01333241663 - 01333220918

 

تلفکس: 01333254566