به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

برنامه درسی دانشجویان جدید الورود که توسط دانشگاه انتخاب واحد شده است، از روز  هفتم مهرماه در سایت موسسه آموزش عالی سیمای دانش قسمت سامانه دانشجویان، قابل دریافت می باشد.

 

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی سیمای دانش