به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

تاریخ شروع کلاس ها روز چهارشنبه مورخه 1394/11/28 و تاریخ حذف و اضافه دروس مورخه 1394/12/1 می باشد.

 

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی سیمای دانش