تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400


 انتخاب واحد: 

  1400/06/17 الی 1400/06/23

️حذف و اضافه: 

1400/07/02 الی 1400/07/08

شروع کلاس ها:

1400/06/27 الی 1400/10/05