تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400


 انتخاب واحد: 

  1400/11/11 الی 1400/11/16

️حذف و اضافه: 

1400/12/07 الی 1400/12/11

شروع کلاس ها:

1400/11/23