سرفصل های دروس مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رشته

مقطع

فایل

نقشه کشی عمومی - طراحی صنعتی (علمی - کاربردی)

کاردانی پیوسته

دریافت

نقشه کشی معماری - معماری (علمی - کاربردی)

کاردانی پیوسته

دریافت

فناوری اطلاعات و ارتباطات (علمی - کاربردی)

کاردانی پیوسته

دریافت

نرم افزار کامپیوتر (علمی - کاربردی) 

کاردانی پیوسته

دریافت

معماری (علمی - کاربردی)

کارشناسی ناپیوسته

دریافت

نرم افزار کامپیوتر (علمی - کاربردی)

کارشناسی ناپیوسته

دریافت

اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

دریافت

عمران

کارشناسی پیوسته

دریافت

صنایع

کارشناسی پیوسته

دریافت

حسابداری

کارشناسی پیوسته

دریافت

روانشناسی

کارشناسی پیوسته

دریافت

مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته دریافت