به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که بازه زمانی جدید برای حذف و اضافه در فروردین ماه اعلام خواهد شد .

شایان ذکر است که دانشجویانی که در بازه زمانی انتخاب واحد و حذف و اضافه موفق به اخذ واحد نشده اند می توانند در این بازه زمانی انتخاب واحد نمایند .

 

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی سیمای دانش