آدرس:

رشت، خیابان سعدی، کوچه آفاق، موسسه آموزش عالی سیمای دانش رشت

 

شماره تلفن: 01332241663- 01332220918

 

شماره تلفکس: 01332241663