بازدید دانشجویان از خانه سالمندان

دانشجویان موسسه آموزش عالی سیمای دانش از خانه سالمندان شهرستان رشت بازدید نمودند. 

تصاویر: