همایش دانشگاه گیلان با محوریت موضوع ازدواج سفید

دانشجویان موسسه آموزش عالی سیمای دانش در همایش دانشگاه گیلان با محوریت موضوع ازدواج سفید شرکت نمودند

تصاویر: