پذیرش دانشجو بدون آزمون مهر1402

موسسه آموزش عالی سیمای دانش بدون آزمون دانشجو می پذیرد